from django.db import models

Django 3.2 versiyonu

Django Model İpuçları

django

Yaklaşık 2008’den beri Django geliştiriyorum. Pek çok proje yaptım. Model tanımlamaları ile ilgili bazı edindiğim, okuduğum makalelerden öğrendiğim şeyleri yazmak istedim.

Ana Kural

Mutlaka ama mutlaka değişken ve sınıf adlarını İngilizce olarak kullanın. Yarın projenizi açık-kaynak yaptığınızda ya da ekibinize Türkçe bilmeyen biri katıldığında kodu kolay anlamalı.

Model Yazma Kuralları

Django bildiğiniz gibi muhteşem bir dokümantasyona sahip. Bizim için her ince detay yazılmış, örnekler verilmiş. Lütfen kod yazma işine başlamadan önce bu sayfaya gidin ve okuyun.

Doküman derki, bir model içindeki method/attribute sıralaması aşağıdaki gibi olmalıdır:

 1. Tüm field tanımları
 2. Custom manager attribute’ları
 3. class Meta
 4. def __str__()
 5. def save()
 6. def get_absolute_url()
 7. Kendi özel yazdığınız method, property ne varsa…
def get_group_creator_sentinel():
  payload = dict(
    email='deleted@xxx.com',
    first_name='Sentinel',
    last_name='User',
  )
  return get_user_model().objects.get_or_create(**payload, defaults=payload)[0]

class Group(models.Model):
  """
  User.objects.filter(group__name=...)
  Permission.objects.filter(group__name=...)
  """

  name = models.CharField(
    max_length=150, 
    unique=True, 
    verbose_name=_('name'),
  )
  creator = models.ForeignKey(
    to=settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.SET(get_group_creator_sentinel),
    related_name='creator_groups',
    related_query_name='group',
    verbose_name=_('creator'),
  )
  permissions = models.ManyToManyField(
    to=Permission,
    related_name='permissions_groups',
    related_query_name='group',
    verbose_name=_('permissions'),
    blank=True,
  )
  objects = GroupManager()

  class Meta:
    app_label = 'core'
    verbose_name = _('group')
    verbose_name_plural = _('groups')

  def __str__(self):
    return self.name

  def natural_key(self):
    return (self.name,)

Doğru Model Adı

Model denen şey tek bir kaydı temsil eder. Bu bakımdan ismi tekil olmalıdır. Eğer bu model ara tablo değilse, yani ManyToMany through tablosu değilse mutlaka tekil olmalıdır.

İngilizce bazı kelimelerin tekil ve çoğul durumları farklıdır. Örneğin People kelimesi çoğuldur ve bunun tekili Person’dır.

Bu doğrultuda;

 • Post
 • Article
 • User
 • Person

şeklinde olmalıdır. Ama haber modeli diye bir model olacaksa o News olur.

Mümkünse Database Tablo adını Kendiniz Belirleyin

Modelin class Meta: kısmında db_table kullanarak tablo isimlerini Django yerine siz belirleyebilirsiniz. Bu sayede daha kısa tablo adları olur ve siz daha hakim olursunuz database’e.

class Customer(models.Model):
  :
  class Meta:
    app_label = 'core'
    db_table = 'customer'
    verbose_name = _('customer')
    verbose_name_plural = _('customers')
  :
  :

Mutlaka Modelin created_at ve updated_at Field’ları olsun

Genelde benim base.py diye bir dosyam ve onun içinde tüm modellerde ortak olarak kullanmayı düşündüğüm alanları kapsayan bir abstract model olur:

class MyBaseModel(models.Model):
  created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True, verbose_name=_('created at'))
  updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, verbose_name=_('updated at'))

  class Meta:
    abstract = True

Duruma göre deleted_at, is_active gibi alanlar da olabilir. İlgili modellerimi bundan türetirim.

İlişki Belirtmek

Article diye bir modeliniz var, Article içinde User modeline ForeignKey tanımlayacaksınız. Dolayısıyla User modelini içeri import etmeniz gerekiyor. Circular import durumuna düşmemek adına ben genelde tek bir app altına tüm modelleri toplarım.

User modelini de kendi oluşturduğum Custom User modelini kullanırım. Bu sayede hiçbir zaman dışarıdan modeli import etmem. Peki nasıl tanımlarım?

Normalde user = models.ForeignKey(User, ...) şeklinde User’ı import etmek yerine, to='User' ile shorthand reference kullanıyorum, yani;

from django.conf import settings

class Article(models.Model):
  user = models.ForeignKey(
    to=settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.CASCADE,
    :
    :
  )

şeklinde. to='String' de olur;

class City(models.Model):
  country = models.ForeignKey(
    to='Country',
    on_delete=models.CASCADE,
    related_name='cities',
    related_query_name='city',
    verbose_name=_('country'),
  )

bu sayede model import işleriyle uğraşmam.

28 Ağustos 2021

Sevgili Muhammet Bahadır Kacar beni ikaz etti. Ben gözden kaçırmışım. Eğer application.Model şeklinde string olarak verilirse başka bir app’den de bu yöntemle lazy/short-hand ref olarak import edilebiliyor.

class Permissions(models.Model):
  groups = models.ManyToManyField(
    to='Group',
    related_name='user_set',
    related_query_name='user',
    blank=True,
    verbose_name=_('groups'),
  )
  user_permissions = models.ManyToManyField(
    to='auth.Permission', # <- buradaki gibi...
    related_name='user_set',
    related_query_name='user',
    blank=True,
    verbose_name=_('user permissions'),
  )
  :
  :

İlişkili Model related_name ve related_query_name

Mutlaka ilişkili yani ForeignKey ya da ManyToMany field’lara related_name ve related_query_name tanımı yapın. related_name o modeldeyken tersten üst modele erişim sağlar.

Yani, elimde Country instance’ı varsa, ben country.cities.filter() şeklinde sorgu yapabilirim. Aksi halde Django’nun otomatik eklediği model_set üzerinden gitmem gerekir.

Aynı şekilde, Country.objects.filter(city__name='xxx') şeklinde related_query_name kullanarak sorgu yapabilirim.

Keza related_name değeri de çoğul olarak verilmelidir. Yani ForeignKey ilişkisi aslında One to Many yani bir Country’nin birden fazla şehri olabilir mantığında olduğu için, o Country’nin cities yani şehirleri vardır.

ForeignKey için unique=True Kullanmayın

Çünkü bu iş için OneToOneField var.

Gerektiğinde NullBooleanField Kullanın

models.BooleanField(null=True) yerine models.NullBooleanField() kullanın.

ObjectDoesNotExist Yerine Model.DoesNotExist Kullanın

Kayıt yoksa django.core.exceptions’da ObjectDoesNotExist exception’ı yakalamak yerine modelin Model.DoesNotExist exception’ını yakalamak daha iyi bir yöntem. Bazı özel durumlar dışında Model.DoesNotExist kullanın.

:
:
try:
  creator = user_model.objects.get(email=email)
except user_model.DoesNotExist as exc:
  raise CommandError('email (%s) does not exists' % email) from exc
:
:

choices Kullanımı

Model için choices kullanmanız gerektiğinde ya aşağıdaki gibi ya da yeni gelen Enumeration types’ı kullanabilirsiniz. Açıkcası ben henüz Enumeration types kullanmadım, eski yöntem kolayıma geliyor.

from django.utils.translation import gettext_lazy as _
from django.db import models

class Post(models.Model):
  STATUS_OFFLINE = 0
  STATUS_ONLINE = 1
  STATUS_DELETED = 2
  STATUS_DRAFT = 3
  STATUS_CHOICES = (
    (STATUS_OFFLINE, _('offline')),
    (STATUS_ONLINE, _('online')),
    (STATUS_DELETED, _('deleted')),
    (STATUS_DRAFT, _('draft')),
  )

  status = models.IntegerField(
    choices=STATUS_CHOICES,
    default=STATUS_ONLINE,
    verbose_name=_('status'),
  )
  :
  :

Daha detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.

Alan Adındaki Fuzuli Model İsmi

Eğer User diye bir model varsa, user_status = models.IntegerField(...) diye bir field yerine, status = models.IntegerField(...) şeklinde field’ı tanımlamak daha mantıklıdır. Boşuna tekrar yapmamak lazım.

models.py Yerine models/ Paketi

Model dosyası uzar gider, içinde hareket etmek zorlaşır. Bu bakımdan ben help modelleri models paketi içinde tanımlarım:

models/
  __init__.py
  user.py
  post.py
  comment.py

ve __init__.py içinde de;

from .user import User
from .post import Post
:
:

Model dosyası içinde de nelerin importable olduğunu yazarım:

from django.db import models

__all__ = ['City']

class City(models.Model):
  :
  :

Güvenli save()

class Foo(models.Model):
  def save(self, *args, **kwargs):
    if self.pk:
      kwargs['force_update'] = True
      kwargs['force_insert'] = False
    else:
      kwargs['force_insert'] = True
      kwargs['force_update'] = False
  super().save(*args, **kwargs)

Index Eklemek

Sorgu yapmayı düşündüğünüz field’ları mutlaka index’leyin ama şunu da unutmayın ne kadar index o kadar büyük database. Eğer mümkünse index için condition da tanımlayın. Aşağıdaki örneği DjangoCon sunumlarından birinde görmüştüm.

class Order(models.Model):
  :
  class Meta:
    indexes = [
      Index(
        name='unshipped_orders',
        fields=['pk'],
        condition=Q(is_shipped=False),
      )
    ]

 1. null değeri olan query’ler hızlanır
 2. Sadece gönderilmemiş (unshipped) olanlar index’lenir

Keza database katmanında da validasyon için;

class MonthlyBudget(models.Model):
  :
  :
  class Meta:
    constraints = [
      CheckConstraint(
        check=Q(month__in=range(1, 13)),
        name='check_valid_month',
      )
    ]
 1. Ay değeri 1-12 (inclusive) olur ve 13 olamaz, bu da database katmanında bir kontrol/validasyon sağlar
 2. Özellikle bulk_update() işleri için çok işe yarar.

ManyToMany için Kendi Tablonuzu Kullanın

Eğer ManyToMany field kullanıyorsanız, Django otomatik olarak gizli bir tablo oluşturur. Örneğin;

class Customer(models.Model):
  :
  :
  users = models.ManyToManyField(
    to=settings.AUTH_USER_MODEL,
    related_name='customers',
    related_query_name='customer',
    blank=True,
    verbose_name=_('users'),
  )
  :
  :  

gibi bir model varsa, Django yeni bir tablo yapar, buna Associative Table denir ve orada sadece Customer ID ve User ID tutar… Sizin bu tabloda başka hiçbir kontrolünüz yoktur. Ne migration seviyesinde ne de sorgu seviyesinde kontrol hep Django’da olur.

Peki ek bir field daha gerekse ne olacak? Yani Customer ID, User ID ve Is Admin? tutmanız gerekse ne olacak? İşte bu durumlar için through ve through_fields ile ara tabloyu kendimiz oluşturabiliriz.

class Customer(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=100, verbose_name=_('name'))
  users = models.ManyToManyField(
    to=settings.AUTH_USER_MODEL,
    through='CustomerMembership',
    through_fields=('customer', 'user'),
    related_name='customers',
    related_query_name='customer',
    blank=True,
    verbose_name=_('users'),
  )
  :
  :

class CustomerMembership(models.Model):
  customer = models.ForeignKey(
    to='Customer',
    on_delete=models.CASCADE,
  )
  user = models.ForeignKey(
    to=settings.AUTH_USER_MODEL,
    on_delete=models.CASCADE,
  )
  is_admin = models.BooleanField(
    default=False,
    verbose_name=_('customer admin status'),
  )
  :
  :

Ara tablo CustomerMembership modelinde tanımlandı. Kontrol tamamen bizde. Hatta bu modelin save()’ine istersek ek bir şeyler bile takabiliriz. Neticede bu artık bir model…

Keza Django Admin’de de çok güzel bir şekilde kullanabiliriz:

class CustomerInlineAdmin(models.TabularInlineAdmin):
  model = Customer.users.through # <- bu kısım!
  extra = 0
  autocomplete_fields = ['customer', 'user']
  :
  :

class CustomerAdmin(admin.ModelAdmin):
  list_display = ['__str__']
  autocomplete_fields = ['users']
  ordering = ['name']
  inlines = [CustomerInlineAdmin]
  :

Özetle, üşenmeyin, ManyToManyField durumunda through kullanın :)


Son olarak, modeli planlarken yapacağınız sorguları da hayal edin. Örneğin sürekli tarih ile ilgili bir sorgu yapacaksınız. Yılı 2020 olan kayıtları getir ya da sürekli yıla göre rapor alıyorsunuz.

Modelin created_at alanında sürekli date lookup yapmak yerine, belkide modele bir year field’ı eklemek ve bunu IntegerField yapmak ve index koymak sorgularınızı aşırı derecede hızlandırabilir. Database içinde tarih hesapları yapmak yerine sadece sayı sorgusu yapmak çok daha hızlı ve az maliyetlidir.

Belki ay, gün için bile ek bir IntegerField eklenebilir. Yani ne sorgulayacağınızı mutlaka planlayın…